QuickScan Ventilatie

Met de Quickscan Ventilatie wordt bepaald of de ventilatie in een gebouw voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, en of dit aan sluit bij het huidige gebruik. De Quickscan is voor onze adviseurs goed toepasbaar zodat we klanten snel een duidelijk antwoord kunnen geven over de ventilatiekwaliteit en eventuele verbeteringen om te komen tot goede ventilatie. 

Onze uitgangspunten 

De Quickscan maakt het, in eerste instantie, vooral mogelijk om de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen in een gebouw vast te stellen. De doelstelling hierbij is om vanuit onze expertise een helder en eenduidig referentiekader te bieden voor luchtverversing en ventilatiesystemen. We gaan daarbij uit van de bestaande richtlijnen, (bouw)regelgeving en vakpublicaties. We refereren ook aan de aanbevelingen die REHVA heeft opgesteld; de Europese overkoepelende organisatie voor ventilatie en luchtbehandeling. 

Hoe gaan wij te werk?

Wanneer voor beide partijen duidelijk is voor welk doel de Quickscan wordt uitgevoerd, maken wij een afspraak om langs te komen.

Op locatie inventariseren wij de huidige situatie. Daarbij kijken wij o.a. naar de huidige systemen en hoe de ruimtes gebruikt worden. Ook kijken wij of er voldoende ruimte is voor eventuele uitbreiding of aanpassingen van de aanwezige systemen.

De verzamelde gegevens worden in een overzichtelijk rapport uitgewerkt, waarin de huidige situatie getoetst wordt aan de ventilatie-eisen vanuit het Bouwbesluit. Verder wordt er, afhankelijk van de situatie, ook getoetst op aanvullende richtlijnen zoals Frisse scholen en adviezen m.b.t. COVID-19.

Om een duidelijk beeld te geven van de situatie wordt middels een hotspotanalyse op tekening met kleur aangegeven welke ruimtes aan de ventilatie-eisen voldoen, en welke ruimtes niet voldoen.

Wanneer het systeem nog niet optimaal voldoet, zullen mogelijke oplossingsrichtingen worden aangedragen met de hierbij te verwachten kosten.

Als vervolgstappen benodigd zijn, kunnen wij u hierin ondersteunen en het gewenste vervolgtraject voor u uit handen nemen.

Voor het uitvoeren van een Quickscan is een opname op locatie altijd noodzakelijk.  Tijdens deze opname proberen wij in goed overleg de overlast altijd tot een minimum te beperken. 

Aanvullend op een Quickscan kunnen wij ook luchtmetingen uitvoeren. Zo kunnen de aanwezige systemen niet alleen worden gecontroleerd op de maximale capaciteit, maar ook op de werking en inregeling. Een luchtmeting is de ideale tool om uw systemen aanvullend te controleren. 

Neem contact met ons op en laat ons u helpen meer overzicht te krijgen in uw gebouw en installaties. Wij kunnen dan zorgen voor een prettig en gezond binnenklimaat binnen uw gebouw.